Level 19
Saxten2011
https://saxten2011.github.io/URLGoldCounter/index.html
Accolades